Team

 

Principle Investigator

Zhenyu Yue

Manager/ Research Associates

Xianting Li

Yuanxi Zhang

Heesoo Kim

Instructors

Insup Choi

Post-doctoral Fellows

George Heaton

Xingjian Li

You-Kyung Lee

Graduate Students

Bik Tzu Huang

Ravi Ghotra

Visiting Students

Xiaoting Zhou

Interns

Henry Hyosik Kim

Arthur Liang